Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Hebrews 2:18

And now that Jesus has suffered and was tempted, he can help anyone else who is tempted.

Kanya-kanya tayo ng dala sa buhay. Kung minsan, sobrang bigat, kung minsan hindi masyado. Pana-panahon. Pag dumarating tayo sa hirap, nate-tempt tayo na tumalon sa ilog, maglaslas ng pulso, uminom ng lason, mag-drugs, maglasing, gumawa ng something crazy just to get out of our problem. Remember that Jesus went through all kinds of temptations so he understands your situation now, and your great help comes from him. Lumapit kay Hesus at magpatulong sa kanya.

Huwag mong sabihin, “Hindi ko deserve ito! Bakit ako nahihirapan?” Jesus never deserved Gethsemane, but he went through it. At bilang mga anak ng Panginoon, dadaan tayo kung saan dumaan si Hesus para makarating tayo sa kanyang pinuntahan. Hindi natin kayang tumbasan ang hirap na dinanas nya, pero kahit man lang kamukha nun, dadanasin natin. Then we become instruments of God’s goodness to others.

Sabi nga ni Lord tungkol kay Paul, “He will suffer for my name’s sake.” Mayroon siyang pinapayagang dumaan sa dusa. At kung tayo’y nakaranas na ng hirap, we can minister to those who are going through that same difficulty that we have already graduated from. Lahat ng hirap na dinanas natin dapat maging dahilan para maging kakampi ng mga naghihirap sa kasalukuyan. Lalo kang magiging maunawain, mahabagin, mapagmahal, mapag-aruga, kung naranasan mo na yung ganung mga hirap. Let our experiences make us better, not bitter. Kung ang mga hirap nating dinaranas ay magiging qualification natin to help people, then even the difficulties we go through can be turned by God into blessings.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.