Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Titus 3:8

These teachings are useful and helpful for everyone. I want you to insist that the people follow them, so that all who have faith in God will be sure to do good deeds.

Doing good gives mystical pleasure. May saya na hindi maipaliwanag ang mga taong tumutulong nang bukal sa loob. May bahagi ng kaluluwang nakikiliti ng pagbibigay. Ito ang saya na hindi mararanasan ng mararamot.

Doing good pleases God who can bless you. Lahat ng blessing na darating sa buhay natin ay sa Dios lang naman puedeng manggaling. Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa kapwa, natutuwa sa atin ang Dios. Siya ang nagpapala sa atin in return.

Doing good gives the spirit and the conscience pleasure. Minsan mayroon sa atin na tinitikis yung pangangailangan ng kapwa, pero matapos namang gawin, nagi-guilty at binabagabag ng kunsensya dahil hindi naman talaga madamot. Kapag may nangangailangan, huwag nating tikisin yung likas na kabutihan ng loob natin. Kapag gumawa ng mabuti, sumasaya tayo, sumasaya ang natulungan natin, at higit sa lahat ,sumasaya ang Dios.

Doing good gives you a “savings” feeling. Pag tayo ay gumagawa ng mabuti, pakiramdam natin para tayong nagdeposito sa bangko. Kung ano ang itinanim, yun din naman ang aanihin. Kaya hindi lugi ang nag-iimpok ng kabutihan.

Mayroon pang isang maganda. Dahil alam nating lahat tayo ay haharap sa Dios, doing good makes facing God an anticipated pleasure. Pag tadtad ng kabutihan ang buhay mo, hindi ka natatakot humarap sa Dios. Excited ka pa nga, dahil may awarding ceremony. Bakit? Dahil alam nating marunong magbigay ng gantimpala ang Dios.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.