Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Psalm 23:4

I may walk through valleys as dark as death, but I won’t be afraid. You are with me, and your shepherd’s rod makes me feel safe.

Kahit ano’ng pagsisikap ang gawin natin, hindi tayo makakalayo sa Dios. Sasabihin ng iba, “E bakit parang sa buhay, M-W-F lang yata nandun ang Dios?” Magdahan-dahan ka ng pagsasalita, that’s a lie. Saan ka puedeng pumunta at magtago na hindi alam ng Dios? Wala. Huwag padaya sa guni-guni. Huwag padaya sa imahinasyon. Huwag padaya sa emosyon. Nagmumukhang malayo ang Dios dahil siguro namumuhay tayo nang labag sa kanyang kalooban. Nagmumukhang malayo ang Dios kasi hindi tayo sumusunod. Mayroon tayong inaalagaang kasalanan o mayroon tayong ayaw isuko na bahagi ng ating buhay. Dinadaya tuloy tayo ng ating sariling emosyon na parang wala ang Dios. Pero emotion or no emotion, intellect or no intellect, with or without thoughts, with life or death, up or above, here or there, God is in us, and nothing can change that.

Know and understand this. Dumadaan ka man sa oras ng kahirapan, huwag kang matakot. Kasama mo ang Dios, alam nya ang iyong kalagayan. Dumadaan ka man sa hirap ng loob, sa hirap ng katawan, sa mga masisikip na kalagayan sa buhay na parang wala ka nang lusot, huwag kang matakot. Kasama mo ang Dios. Huwag magpalito sa emosyon. Manahimik. Dinggin ang tinig ng Dios na laging kumakausap sa atin bagama’t hindi natin laging dinidinig. At magkaroon tayo ng kapayapaan. Live securely. Live with great peace. Apply this in every aspect of your life. God is with you. Rest assured, you are loved.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.