Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

1 Corinthians 9:11-12

When we told the message to you, it was like planting spiritual seed. So we have the right to accept material things as our harvest from you. If others have the right to do this, we have an even greater right…

Sino kaya ang tinutukoy ni Pablo? Sabi nya, “Kung yung iba ay may karapatang himingi ng suporta sa inyo at may karapatang suportahan ninyo, ako pa kaya? Kami pa kaya na nagpapakain sa inyo ng mga pagkaing espirituwal ang hindi magkaroon ng karapatang suportahan ninyo?” Sinasabi ito ni Pablo hindi upang manumbat kung hindi ipinaalala nya ang isang katotohanang dapat alam ng bawat isa.

Kung sinu-sino pa ang sinusuportahan natin. Sinusuportahan natin ang career ng mga artista sa pagtangkilik ng kanilang mga pelikula. Sinusuportahan natin ang career ng kung sinu-sinong singer sa kanilang mga concert, at sinusuportahan natin ang career ng mga gumagawa ng kung anu-anong produkto sa pagbili ng kanilang paninda. Hindi kaya lalo, sabi ni Pablo, na ang mga lingkod ng Dios ang karapat-dapat sa inyong suporta? Willing na willing tayong magbayad ng mga nagtuturo ng aerobics, gymnastics, ikebana at cooking. Bakit yung nagtuturo ng mga espirituwal na naglalayo sa atin sa kasamaan at nagdadala sa atin sa kaligtasan ay pinababayaan natin? Bakit binabayaran kung sinu-sinong singer na kung anu-ano lang ang kinakanta, pero kapag mga Kristianong singers tini-T.Y.-T.Y. lang? Hindi kaya ang mga manggagawa na ginagamit ng Panginoon para abutan ang mga tao ng espirituwal na bagay ay higit lalong karapat-dapat nating suportahan?

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.